Zákaznická podpora:info@wparespirators.cz

Obchodní podmínky

WPA NANO Technologies s.r.o.
IČO: 090 72 900 DIČ: CZ09072900

se sídlem Plzeň, Folmavská 2980/2, Jižní Předměstí, PSČ 301 00 (dále jen „Kontaktní adresa“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 39202

Bankovní spojení: č.ú. 2266563002/5500

Adresa elektronické pošty: info@wparespirators.cz (dále jen „Kontaktní email“)

Telefon: 00420 605 064 688 (dále jen „Kontaktní telefon“)

Zastoupená Jiřím HECKELEM, jednatelem
(dále jen „Prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
  (dále jen „občanský zákoník“) upravují podmínky kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání zboží
  nabízeného prodávajícím v katalogu zveřejněném na webových stránkách Prodávajícího na adrese www.wparespirators.cz (dále jen
  „Webové stránky“) a v sídle Prodávajícího.
 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
  rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo
  samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit
  tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která
  uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě
  osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí
  větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí
  pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 3. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
  činnosti nebo je právnickou osobou, korporací či orgánem veřejné moci, neuplatní se na ni ustanovení VOP týkající se ochrany
  spotřebitele.
 4. VOP vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní
  smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v samostatné kupní
  smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 5. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na Webové stránce, tak aby byla umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované
  zobrazení kupujícím, což kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží VOP pro sebe uchovat pro pozdější
  opakované zobrazení.
 6. Veškeré smluvní vztahy se řídí kupní smlouvou, VOP a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou
  spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu
  zveřejněném na Webové stránce. Ceny zboží jsou uvedeny jak bez daně z přidané hodnoty, tak včetně daně z přidané hodnoty a
  všech souvisejících poplatků za dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v katalogu na
  Webových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu na Webových stránkách je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V katalogu zboží na Webových stránkách jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

III. Forma a náležitosti objednávky

 1. Kupující objednává zboží na základě elektronické (e-mailem či prostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkách),
  písemné, telefonické či osobní objednávky. Prodávající není odpovědný za výběr a množství výrobků, který provedl kupující, neboť v
  dobré víře a důvodně předpokládá, že kupující je svéprávná osoba vědomá si následků svého jednání, výběr provedl o své svobodné
  vůli, při zvážení všech okolností a s běžnou péči a opatrností, či na základě odborných znalostí či zkušeností, a své rozhodnutí potvrdil
  zasláním objednávky. Je-li kupující právnickou osobou, Prodávající důvodně a v dobré víře předpokládá, že za ní provedla výběr a
  množství zboží a potvrdila objednávku osoba oprávněna jednat v této věci za tuto právnickou osobu a zastupovat tuto právnickou
  osobu ve smyslu občanského zákoníku.
 2. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány ze strany kupujícího za závazné i v případě, že kupující neuvede některý z údajů správně nebo je údaj zadán ve špatném tvaru.
 3. Náležitosti objednávky jsou:
  a) identifikace kupujícího a jeho kontaktní údaje;
  b) místo dodání;
  c) specifikace objednávaného zboží;
  d) množství objednaného zboží;
  e) způsob dopravy;
  f) požadované datum dodání.
 4. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou cenu objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na Webové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 5. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku oznámením na e-mail prodávajícího uvedený v těchto VOP. Z důvodu právní jistoty na straně kupujícího, Prodávající nebude akceptovat telefonické zrušení objednávky, nebude-li potvrzeno nejpozději v téže den e-mailem. Později lze objednávku zrušit taktéž tehdy, pokud s tím Prodávající souhlasí.

IV. Ověření objednávky

 1. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku ověřit u kupujícího, odmítnout anebo nesplnit, zejména pokud se domnívá, že plněním
  by mohl poškodit své dobré jméno, má-li jakékoliv pochybnosti o úmyslech kupujícího (pramenící zejména z veřejných registrů
  dlužníků, obchodní historie, odmítnutí převzetí nějaké dřívější zakázky, neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči Prodávajícímu
  atd.). Prodávající může odmítnout plnění objednávky, pokud by si tím mohl zhoršit svou ekonomickou situaci.
 2. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na Webových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

V. Potvrzení objednávky

 1. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky zasláním potvrzení o přijetí objednávky na e-mail uvedený kupujícím v objednávce,
  ve výjimečném případě telefonicky, zejména v případech urgentních žádostí o dodání zboží. Potvrzení objednávky Prodávající
  provede bez zbytečného odkladu podle svých provozních možností.
 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto VOP.

VI. Dodací podmínky, termín

 1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce. Volbu způsobu dodání provádí kupující v rámci objednávky.
  Kupující má na výběr z možností doručení po Plzni zdarma, doručení přes PPL ČR a PPL na Slovensko.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání anebo zaplacením zboží podle toho, co nastane později.
 5. Nebezpečí škody na věci na kupujícího přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží, ledaže by škoda vznikla v důsledku porušení povinností Prodávajícího.
 6. Prodávající dodá zboží do 7 pracovních dní, pokud ho má na skladě, nejpozději však do 30 pracovních dní, po přijetí platné objednávky a uhrazení kupní ceny. Prodávající však nedodá zboží dříve, nežli bude kupujícím uhrazena kupní cena; stanovené lhůty k dodání zboží Prodávajícím se neuplatní, dokud kupující kupní cenu neuhradí. V některých případech může prodávající prodloužit dodání až na 4 měsíce, ev. na lhůtu stanovenou výrobcem/dodavatelem, zvláště pokud se jedná o zboží vyráběné na zakázku kupujícího. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že tato dodatečná lhůta bude překročena, vyjma případu, kdy se zboží vyrábí speciálně na objednávku kupujícího, neboť takovou objednávku nelze zrušit ani od ní odstoupit. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká
 7. Prodávajícímu právo zboží prodat třetí osobě poté, co Prodávající poskytl kupujícímu v prodlení přiměřenou lhůtu k převzetí zboží. To platí i v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, kterým je předání zboží podmíněno. Prodávající si vyhrazuje právo prodávat souběžně v různých typech prodejních kanálů a různou formou. Prodávající je schopen dodávat zboží pouze do vyčerpání skladových zásob. Z toho důvodu je označení skladové dostupnosti pouze orientační a může být ve výjimečných případech vyprodáno dříve, než je objednávka od zákazníka doručena, resp. zpracována.

VII. Platební podmínky, slevy, ceny

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  – bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví těchto VOP;
  – bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), umožňuje-li to systém přijímání plateb zavedený u Prodávajícího v okamžiku placení objednaného zboží;
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Neníli dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i veškeré náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 3. Kupní cena zboží je splatná nejpozději při převzetí zboží. Pozdější splatnost kupní ceny je možná po předchozí dohodě s kupujícímv rámci samostatné kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovníúčet Prodávajícího.
 5. Kupující může uhradit závazek bezhotovostní platbou na základě vystavené zálohové faktury, která mu bude zaslána Prodávajícím po účely rezervace zboží.
 6. Prodávající po doručení zboží vystaví kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v jeho objednávce, příp. jiným způsobem, sjednají-li si to Prodávající a kupující.
 7. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny za zboží je kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
 8. Stálým zákazníkům nebo při větším odběru, mohou být poskytovány slevy na základě rámcové kupní smlouvy. Tyto slevy budou zveřejňovány na Webových stránkách Prodávajícího a/nebo jsou dohodnuty individuálně mezi Prodávající a kupujícím.

VIII. Ochrana osobních dat

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, popř. sídla, identifikační číslo,
  daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail, datová schránka), telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní
  údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li
  kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
  kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
  znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při provádění objednávky uvádět správně a pravdivě, a že je rovněž povinen
  bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajů, pokud změna nastane v průběhu zpracovávání
  objednávky až do doby dodání zboží. Dodáním zboží povinnost dle první věty tohoto odstavce zaniká.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží
  nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným
  způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních
  údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
  ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
  na účel jejich zpracování, může:
  – požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  – požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má
  právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v právních předpisech (občanský zákoník, zákon o ochraně
  spotřebitele). V případě naplnění důvodů k odstoupení je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů poté, co
  důvod odstoupení nastal. V této lhůtě musí být odstoupení doručeno Prodávajícímu.
 2. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na charakter prodávaného zboží a skutečnost, že poškozením původního obalu zboží dochází
  ke znehodnocení zboží, od smlouvy nelze odstoupit a dodané zboží nelze vrátit jinak než v nepoškozeném původním obalu.
  Prodávající je oprávněn nepřijmout zboží vrácené v poškozeném původním obalu. Kupující nemá nárok na vrácení kupní ceny, vrátíli dodané zboží jinak než v nepoškozeném původním obalu. Toto ustanovení platí pro jakéhokoliv kupujícího bez ohledu na to, zda se
  jedná o spotřebitele nebo osobu uzavírající kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, příp. o jakoukoliv jinou osobu či orgán
  veřejné moci.
 3. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit za
  předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena distančním způsobem ve smyslu ustanovení §1824 a násl. občanského zákoníku. Lhůta
  k odstoupení činí 14 dnů počínaje dnem převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel
  odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu Prodávajícího, doporučeně na jeho Kontaktní adresu, případně je
  může doručit osobně do sídla Prodávajícího.
 5. Kupující, který platně a za podmínek stanovených VOP odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od
  odstoupení. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro
  svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Odstoupí-li kupující platně a za podmínek stanovených VOP od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů
  od odstoupení od smlouvy anebo od vrácení zboží Prodávajícím, podle toho, co nastane později, všechny peněžní prostředky včetně
  nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným
  způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
  není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
  Prodávajícímu zaslal na jeho Kontaktní adresu anebo na adresu sídla Prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží a/nebo materiálu sloužícího
  k výrobě zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží a/nebo materiálu sloužícího k výrobě zboží přerušil výrobu nebo
  dovoz zboží a/nebo materiálu sloužícího k výrobě zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové
  adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
  nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím

X. Práva z vadného plnění a práva ze záruky

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující
  zboží převzal:
  – má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal
  nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  –  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  – zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
  smluveného vzorku nebo předlohy;
  – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku, že zboží bude mít do konce záruční doby všechny smluvené vlastnosti dle specifikace
  uváděné v kupní smlouvě anebo vlastnosti obvyklé. Záruční doba činí 12 (dvanáct) měsíců ode dne předání zboží kupujícímu. Projevíli se vada v průběhu trvání záruční doby, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí a kupující může zboží reklamovat ve lhůtě
  nejpozději do 30 dnů ode dne projevení vady. V případě uznání reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové.
 3. Záruka se nevztahuje na závady vyplývající z běžného opotřebení, nedostatečného skladování a údržby, nedodržení norem,
  nadměrného zatížení, nevhodného používání, použití neoriginálních náhradních dílů bez předešlého vystaveného písemného
  povolení od Prodávajícího, stejně jako z jiných příčin, které nelze přičítat Prodávajícímu.
 4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vhodnost a účinnost zboží k použití pro jiný účel než ten, ke kterému bylo zboží ze strany
  Prodávajícího určeno a/nebo ke kterému je běžně určeno, a/nebo je zboží užito či užíváno jiným způsobem, než jakým se má dle VOP
  či doporučení Prodávajícího užívat a/nebo se běžně užívá, a to i v případě, že kupující informoval Prodávajícího o tomto zamýšleném
  použití. Prodávající neodpovídá za vadu a/nebo vady zboží, věděl-li kupující před převzetím zboží, že zboží má vady a/nebo vadu,
  nebo pokud vadu a/nebo vady zboží kupující sám způsobil.
 5. Kupující, v případě, že kupní smlouvu uzavíral mimo svou podnikatelskou činnost, je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne
  u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. V případě výskytu vady může kupující vadu reklamovat a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Kupující, v případě, že kupní smlouvu uzavíral mimo svou podnikatelskou činnost, má právo odstoupit od kupní smlouvy, případně
  od její relevantní části, z důvodu vadného plnění:
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě či výměně,
  • při větším počtu vad zboží.
 7. Prodávající je povinen přijmout reklamaci osobně v jeho sídle na Kontaktní adrese, případně dálkově na základě reklamačního
  protokolu zaslaného spolu s vadným zbožím na Kontaktní adresu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom,
  kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a
  způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne
  uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné
  porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde
  projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
 9. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v reklamačním protokolu,
  případně jiným vhodným způsobem.
 10. Právo z vadného plnění ani ze záruky kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud
  kupující vadu sám způsobil.

XI. Náhrada škody a vyšší moc

 1. Pro případ, že kterékoli smluvní straně vznikne v souvislosti s kupní smlouvou a s dodáním zboží nárok na náhradu škody vůči druhé
  smluvní straně, a to z jakéhokoliv právního důvodu, pro takový případ se sjednává limitace náhrady škody, a to do výše 10 % z celkové
  ceny dodaného zboží. Uvedený limit náhrady škody se sjednává pro souhrn veškerých nároků oprávněné smluvní strany na náhradu
  škody. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že uvedená limitace náhrady škody se neuplatní v případech, kdy je taková limitace
  náhrady škody dle aplikovatelných předpisů vyloučena. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou kupujícímu či třetím osobám
  v důsledku užívání zboží v rozporu s právními předpisy, VOP, samostatnou kupní smlouvou, či jinými ujednáními mezi stranami,
  doporučeními Prodávajícího či v rozporu s užíváním zboží jiným způsobem, než k jakému je určeno či k jakému se běžně užívání,
  v rozporu s jeho vlastnostmi, či v rozporu se způsobem, jakým se má dle doporučení Prodávajícího užívat (a)nebo se běžně užívá, a
  dále Prodávající neodpovídá za škodu v důsledku vady a/nebo vad zboží, o kterých kupující věděl nebo způsobených kupujícím. Ušlý
  zisk se nenahrazuje, a to ani ve výši obvyklé ani skutečně prokázané.
 2. Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem
  takových okolností, jež předpokládají vyšší moc, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku
  nebo její následky překonala, že by v době vzniku své smluvní povinnosti vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat, jestliže tato
  skutečnost vznikla nezávisle na vůli této smluvní strany. Za překážku nezávislou na vůli smluvní strany se považuje zejména výluka
  v provozu, stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu nebo EU včetně
  antidumpingu. Smluvní strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu nastání případu vyšší moci, musí o tom
  neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nejpozději do 7 (sedmi) dnů po nastání výše uvedených skutečností, a stejně
  tak musí druhou smluvní stranu písemně informovat do 7 (sedmi) dnů o odpadnutí případu vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci po
  dobu platnosti kupní smlouvy déle než 30 (třicet) dnů, má každá ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit. Za okolnost vyšší
  moci se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých závazků, nebo
  okolnosti, které vznikly z jejích hospodářských poměrů.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Webové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické nebo písemné
  objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně
  podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, rozumí všem ujednáním, podmínkám a/nebo
  právům a povinnostem z VOP vyplývajícím a výslovně s nimi souhlasí, odesláním/potvrzením objednávky.
 2. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat taktéž prostřednictvím elektronické pošty, a to na
  e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP a na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 3. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou
  obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
  vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Smluvní strany shodně sjednávají za věcně a místně příslušný soud k rozhodování sporů vzniklých na základě kupní smlouvy Okresní
  soud Plzeň – město, případně Krajský soud v Plzni, dle jejich věcné příslušnosti.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná:
  – Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
  https://adr.coi.cz/cs.
  – Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
  http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013
  ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
  2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.4.2020
  ______________________________
  WPA NANO Technologies s.r.o.
  Jiří HECKEL, jednatel